Eines personals

I Conferencia de Free Open Source Software for Higher Education

La conferència es celebre en el marc del VII Congres que anualment celebren el grup d'universitats i institucions del consorci OpenACS/.LRN.

Congres anual de la  OpenACS/.LRN.

Dates a tenir en compte:

Propostes d'articles/resums : 1 d'Octubre de 2008
Notificació d'acceptació: 13 d'Octubre de 2008
Versió final de l'article: 24 d'Octubre de 2008

La informació detallada a: http://aulavirtual.uv.es/dotlrn/clubs/openacslrnconference/xowiki/  o
aderça de contacte aulavirtual@uv.es.